Genveje


omprøve praktik klinik klinisk undervisning

Bestod du ikke din sidste eksamen?Bestod du ikke din sidste eksamen?

Så kan du læse om dine muligheder for omprøve herSå kan du læse om dine muligheder for omprøve her

Omprøve

Hvis du ikke består den kliniske prøve på modul 4, 6, 8, 11 eller 12 har du mulighed for en omprøve


Omprøvemuligheder i klinisk undervisning
Den studerende har i alt 3 forsøg til at bestå en prøve. Bestås den ordinære prøve ikke, er der mulighed for omprøve 2 gange. Uddannelsesinstitutionen kan bevilge dispensation til yderligere prøveforsøg, såfremt der foreligger usædvanlige forhold. Spørgsmålet om manglende studieegnethed kan ikke rummes indenfor usædvanlige forhold. (BEK nr. 1519 af 16. dec. 2013) § 6 stk. 3)

Tilrettelæggelse
Tidspunktet for afholdelse af omprøve i klinikken planlægges i samarbejde med den studerende, det involverede kliniske undervisningssted og underviser fra uddannelsesinstitutionen.

Omprøve snarest muligt
Ny prøve afholdes hurtigst muligt jvf. Bekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (BEK nr. 1519 af 16. dec. 2013) § 6 stk. 4
Omprøven tilrettelægges på det samme kliniske undervisningssted som den ordinære prøve og så vidt muligt med de samme eksaminatorer (klinisk vejleder og underviser fra uddannelsesinstitutionen). Omprøven følger de samme rammer og vilkår som ved ordinær prøve inkl. vejledning fra klinisk vejleder. Studievejleder inddrages efter individuel vurdering.

Omprøve ved den næste ordinære prøve
Denne omprøvemulighed aftales i samarbejde med det kliniske undervisningssted og indebærer, at den studerende fortsætter sit planlagte uddannelsesforløb dvs. at den studerende har to prøver i det efterfølgende modul – en omprøve fra tidligere modul og en ordinær prøve på aktuelt modul. Omprøven finder sted på samme kliniske undervisningssted som ved 1. prøveforsøg. Omprøven følger de samme rammer og vilkår som ved ordinær prøve inkl. vejledning fra klinisk vejleder.

Tildeling af et nyt klinisk undervisningssted ved omprøve
I visse situationer kan det være mest hensigtsmæssigt for den studerende at gennemføre hele modulet på et nyt klinisk undervisningssted før omprøven. I sådanne situationer planlægger og aftaler den studerende i samarbejde med studievejleder et ændret studieforløb, hvor den studerende typisk bliver et semester forsinket. Bestemmelserne for omprøve er som udgangspunkt de samme som ved den ordinære prøve. Dette betyder, at hvis den studerende går op inden for samme semester gælder samme modulbeskrivelse, ellers benyttes gældende modulbeskrivelse.

Brug af data ved prøveforsøg
Indsamlede data kan genbruges indtil 6 måneder efter 1. planlagte prøveforsøg. Ved forældelse af data skal den studerende gennemføre et 14 dages forløb til indhentning af nye data og afvikling af prøveforsøg.
Hvis den studerende går op inden for samme semester gælder samme modulbeskrivelse, ellers benyttes gældende modulbeskrivelse.

Ansøgning om dispensation til yderligere prøveforsøg
Ønsker en studerende at søge om dispensation til yderlige prøveforsøg, udarbejder den studerende en ansøgning, hvoraf det fremgår hvilke usædvanlige forhold, der kunne danne baggrund for et evt. yderlige prøveforsøg. Spørgsmålet om manglende studieegnethed kan ikke rummes indenfor usædvanlige forhold (BEK nr. 1519 af 16. dec. 2013) § 6, stk.3).
Dispensationsansøgningen skal afleveres til studievejleder senest 14 dage efter offentliggørelse af eksamensresultat.

Beståede prøver, der giver mulighed for at fortsætte i uddannelsen
De prøver, den studerende efter bekendtgørelsen eller studieordningen skal have deltaget i inden udgangen af 1. studieår efter studiestart skal være bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. Øvrige interne og eksterne prøver til og med modul 13 skal være bestået før den studerende kan afslutte bachelorprojektet (BEK nr. 1519 af 16. dec. 2013) § 8 og BEK. nr. 29 af 24. januar 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, kapitel 5, § 11.

Klager over prøven
Den studerende kan jf. bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (BEK nr. 1519 af 16. dec. 2013) bestemmelser Kap. 10 §§ 40 – 45 klager over prøver. En klage skal være skriftlig og begrundet. Der kan klages over tre forhold:
1. Grundlaget for eksaminationen
2. Selve prøveforløbet
3. Bedømmelsen

Klagen indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Klagen indgives individuelt. Den skal være skriftlig og begrundet. (Se den enkelte uddannelsesinstitution for m.h.t. hvem klager skal stilles til) . Klagen forelægges den involverede underviser og vejleder. Disse udformer en faglig udtalelse til klagen inden for tidsfristen (14 dage). Klageren har herefter 7 dage til at kommentere den faglige udtalelse.   Klageren gøres opmærksom på ankemulighed jævnfør bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (BEK nr. 1519 af 16. dec. 2013)§§ 46 - 50.

Du kan læse mere om omprøve i Rammer og retningslinjer - se boksen til højre