Genveje


Afmelding eksamen klinisk undervisning

Er du klar til eksamen?Er du klar til eksamen?

Læs om hvilke regler og retningslinjer der gælder for dig som studerende, når du skal til eksamenLæs om hvilke regler og retningslinjer der gælder for dig som studerende, når du skal til eksamen

Prøver

Påbegyndelsen af et modul er samtidig tilmelding til modulets prøve

Påbegyndelsen af et modul er samtidig tilmelding til modulets prøve, jvf. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (BEK nr. 1519 af 19. dec. 2013).

Tilmeldingen gælder indtil prøven er bestået, dvs. at den studerende er tilmeldt efterfølgende ordinære prøver på modulet, indtil prøven er bestået eller antallet af prøveforsøg er opbrugt[1]. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret grundet dokumenteret sygdom og/eller barsel.Der kan være mulighed for at komme til omprøve før næste ordinære prøve, da ny prøve afholdes hurtigst muligt jvf. Bekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (BEK nr. 1519 af 16. dec. 2013) § 6 stk. 4

Forudsætning for at gå til prøve
Forudsætningen for at påbegynde den interne kliniske prøve er, at den studerende har:
  •     Gennemført og fået attesteret fastlagt/planlagt studieaktivitet
  •     Mulighed for at opfylde deltagelsespligten på min. 80 %[2]
 
Brugt prøveforsøg uden mulighed for at gå til prøve
  •     Manglende opfyldelse af deltagelsespligt
  •     Manglende gennemført og attesteret fastlagt/planlagt studieaktivitet
  •     Manglende opfyldelse af de fastsatte formkrav[3] til opgavebesvarelse[4]
  •     Manglende rettidigt fremmøde til den interne prøve med mindre der er en væsentlig grund til forsinkelsen.

Særlige vilkår ved kliniske prøver
En studerende, der er berettiget til støtte efter Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (BEK nr. 1519 af 16. dec. 2013) § 18 er selv ansvarlig for at kontakte klinisk vejleder/ uddannelsesansvarlig mht. tilrettelæggelsen af prøven Dokumentation for særlige prøvevilkår skal senest afleveres ved 1. studiesamtale.

Sygdom og afvikling af prøve ved sygdom

Ved sygdom skal den studerende inden tidspunktet for prøvens påbegyndelse give den kliniske vejleder, den tilknyttede underviser og studieservice/studiesekretariatet besked. I henhold til eksamensbekendtgørelsens bestemmelser har en eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve pga. dokumenteret sygdom (lægeerklæring), mulighed for at aflægge sygeprøve hurtigst muligt efter raskmelding. Prøven afvikles efter de samme rammer og vilkår, som ved den ordinære prøve. Hvis der ikke foreligger dokumentation for sygdom, bruges et prøveforsøg.


[1] Prøven/prøverne afvikles samme sted som den ordinære prøve – 1. prøveforsøg

[2] De 80 % gælder for hele den kliniske periode.

[3] Formkrav er kravene til det skriftlige oplæg, de tekniske retningslinjer for opgaveskrivning og juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter.

[4] Det er uddannelsesinstitutionen, der har bemyndigelsen til at afvise en besvarelse (BEK nr. 1519 af 16. dec. § 10 stk. 3) helt frem til eksaminationstidspunktet.