Gå til indhold
Søg

Til klinikken

Samarbejde om klinisk undervisning

Region Hovedstaden og dens institutioner og kommuner har sammen med Københavns Professionshøjskole og UC Diakonissestiftelsen den fælles forpligtigelse og interesse at sikre høj kvalitet af den kliniske undervisning af sygeplejestuderende, der varetages i region og kommuner – med henblik på at uddanne dygtige sygeplejersker til klinisk praksis.

Samarbejdet pågår i forskellige formaliserede samarbejdsfora.

Møder mellem uddannelsesinstitution og klinik i 2018

Møder mellem uddannelsesinstitution og kliniske samarbejdspartnere vil i 2018 afholdes i forhold til den uddannelsesinstitution, der samarbejdes med.

Aktuelle mødedatoer rekvireres for Københavns Professionshøjskole Nørrebro/UC Diakonissestiftelsen ved henvendelse til Patricia Elkan.

Aktuelle mødedatoer rekvireres for Københavns Professionshøjskole Hillerød ved henvendelse til Annette Vogelsang Rieva.

At være klinisk undervisningssted for sygeplejestuderende

Kriterier for godkendelse af kliniske undervisningssteder

Et klinisk undervisningssted er et ledelsesmæssigt afgrænset område inden for sundhedsområdet eller det sociale område, som af uddannelsesinstitutionen er godkendt som undervisningssted for sygeplejestuderende. Det kliniske undervisningssted er ansvarlig for at sikre rammer og vilkår, som et godkendt klinisk undervisningssted skal leve op til. Det kliniske uddannelsessted er ansvarlig for, at der foreligger en redegørelse for, hvordan de studerendes evalueringer af den kliniske undervisning indgår i en fortsat kvalitetsudvikling.

For at et klinisk undervisningssted kan godkendes, skal der udarbejdes et grundlag for godkendelse af, at det pågældende kliniske undervisningssted tilbyder klinisk undervisning på konkrete semestre.

Det er en forudsætning for godkendelse, at der er tilknyttet kliniske vejledere, der er sygeplejersker og som har pædagogiske kvalifikationer svarende til 1/6 diplomuddannelse. De kliniske vejledere forestår og har ansvaret for den kontinuerlige daglige kliniske undervisning og vejledning af studerende på et godkendt klinisk undervisningssted.

Det er en forudsætning, at der på det kliniske undervisningssted er afsat ressourcer til den kliniske undervisning og vejledning.

Godkendelse af et klinisk undervisningssted gælder for tre år. Godkendelsen er skriftlig.
En godkendelse kan undtagelsesvis meddeles betinget med henblik på, at det kliniske undervisningssted inden for en nærmere afgrænset periode skal indfri godkendelseskravene.

Hvis der i godkendelsesperioden sker ændringer, som får væsentlige konsekvenser for de studerendes kliniske undervisning og modtagelse af nye studerende, orienterer det kliniske undervisningssted snarest uddannelsesinstitutionen.

Kontakt klinisk koordinator Charlotte Bjørn for mere information og ansøgning til at godkendes som klinisk undervisningssted.

Samarbejdsmøder om klinisk undervisning (KUR)

Formålet med møderne er at videndele og erfaringsudveksle om kliniske undervisning i samarbejdet mellem Københavns Professionshøjskole, UC Diakonissestiftelsen og kliniske samarbejdspartnere

Dialogmøder om klinisk undervisning

Der afholdes dialogmøder om klinisk undervisning én gang pr. semester. Her mødes kliniske vejledere og andre med ansvar for klinisk undervisning fra både primær sundhedstjeneste, somatik og psykiatri med undervisere og uddannelsesledere fra uddannelsesinstitutionen.

Dialogmøderne blev afholdt virtuelt i Zoom i efteråret 2020.

Formålet med dialogmøderne er at sikre erfaringsudveksling og samarbejde mellem kliniske vejledere, klinisk uddannelsesansvarlige, adjunkter/lektorer, koordinatorer samt uddannelsesledere om den kliniske undervisning på Sygeplejerskeuddannelsen.

Deltagere er kliniske vejledere, undervisere fra UC Diakonissen og KP samt uddannelsesansvarlige og -konsulenter og andre med ansvar for klinisk undervisning.

Nedenfor finder du materiale fra årets dialogmøder

Materialer fra Dialogmødet d. 2. maj 2019

Temadage

Temadag for kliniske vejledere og sygeplejeundervisere i Region Hovedstaden

Der afholdes temadag med Svend Brinkmann onsdag d. 19. maj 2021 kl. 12-15.
Emnet er etikdebatten med fokus på sprog, kommunikation, dannelse, ordentlighed og rollemodeller.
Du kan se hele programmet og tilmelde dig her.
Spørgsmål kan rettes til ledelseskonsulent Liisa Fallesen, anhf@kp.dk

Der afholdes temaeftermiddag om 4. semester inkl. den kliniske prøve tirsdag d. 13. og onsdag d. 14. april kl. 14-16. Du kan tilmelde dig en af dagene her.
Spørgsmål kan rettes til klinisk koordinator Charlotte Bjørn, chab@kp.dk

 

Strategisk Samarbejdsforum for Klinisk Undervisning (SSKU)

Kvalificering af den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen i Region Hovedstaden

SSKU’s formål, ansvarsområde, sammensætning og mødekadence beskrives og rekvireres her: Kommissorium

SSKU er et samarbejdsforum, der har et strategiske fokus på at bidrage til sikring af fælles retning, rammer og vilkår således, at der uddannes sygeplejersker med et højt og relevant kompetenceniveau i regionen. SSKU skal især beskæftige sig med samarbejdet om klinisk undervisning på et strategisk og taktisk niveau, dvs. bidrage til at tydeliggøre retning og beslutningsveje for det strategisk operationelle samarbejde om klinisk undervisning, der foregår i Samarbejdsmøder om klinisk undervisning.

SSKU består derfor af repræsentanter for de aktører, der på strategisk beslutningsniveau har viden om og indflydelse på disse områder i hhv. uddannelsesinstitutionerne, kommunerne og regionen.

Uddannelsesinstitutionerne:

  • Københavns Professionshøjskole
  • UC Diakonissestiftelsen
  • Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

Regionen:

  • Center for HR
  • Somatik
  • Psykiatri

Kommunerne:

  • 3 kommunale repræsentanter heraf 1 repræsentant fra KKR med koordinerende funktion