Gå til indhold
Søg

Retningslinjer

Her på siden og i undermenuen til venstre finder du relevant information og materiale til klinisk undervisning

Rammer og krav for kliniske undervisningsforløb i sygeplejeuddannelsen i Region Hovedstaden er de fælles rammer og krav, der er til klinisk undervisning og dig som studerende. På siden kan du læse om de rammer og krav, der er gældende for uddannelsen til sygeplejerske, uanset om du er studerende på Københavns Professionshøjskole eller UC Diakonissestiftelsen.

Du kan orientere dig i følgende materialer, som du kan finde herunder:

 • Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (gældende for alle tre uddannelsesinstitutioner)
 • Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen 2019 (Københavns Professionshøjskole, Bornholms Sundheds- og Sygplejeskole og UC Diakonissestiftelsen)
 • Studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen 2016 (Københavns Professionshøjskole Nørrebro og UC Diakonissestiftelsen)

Deltagelsespligt

Der er deltagelsespligt i klinisk undervisning

Den kliniske undervisning er obligatorisk og det er en forudsætning for at kunne gå til semesterets prøve, at du har gennemført den kliniske undervisning.

Du kan deltage i aften, natte og weekendvagter, hvis det har et læringsmæssigt sigte i henhold til semesterets læringsudbytte fx ved at følge et patient/borgerforløb. En forudsætning for at deltage i disse vagter er, at der er mulighed for vejledning ved en sygeplejerske. Forløbet skal være planlagt med klinisk vejleder som også er ansvarlig for opfølgning.

En studieuge er fastsat til 41,25 timers studieuge. De resterende timer forventes at anvendes til studierelaterede aktiviteter fx forberedelse, søgning og læsning af litteratur, efterbearbejdning af læringsmæssige dokumenter.

Der må ikke lægges klinisk undervisning mellem d. 24/12 og d. 1/1, begge dage inklusiv.

Læs mere i Rammer og krav for kliniske undervisningsforløb i forhold til fravær, ferie og lign.

Logbog i medicinhåndtering

Retningslinjer for medicinhåndtering og administration

Du skal under studiet med stigende selvstændighed håndtere medicin i den kliniske undervisning.

Læs om gældende retningslinjer for medicinhåndtering og administration i Rammer og krav og Logbog i medicinhåndtering.

Dokumentationsark

Du finder dokumentationsark til patient- og borgerforløb på Praktikportalen.

Du finder dokumentationsark til patient- og borgerforløb på Praktikportalen.

Rammer og krav

Her kan du læse mere om de rammer og krav, der gælder for din kliniske undervisning.

Rammer og krav i den kliniske undervisning på sygeplejeuddannelsen i Region Hovedstaden er de fælles rammer og krav, der er til klinisk undervisning og dig som studerende. De fælles rammer og krav gælder for alle semestre i sygeplejeuddannelsen. På siden kan du læse om de rammer og krav, der er gældende for uddannelsen til sygeplejerske, uanset om du er studerende på Københavns Professionshøjskole eller UC Diakonissestiftelsen. Vær opmærksom på, at der er to udgaver afhængigt af, hvilken studieordning du er indskrevet på.

MRSA

MRSA står for Methicillinresistent Staphylococcus Aureus (MRSA)

Du skal undersøges for MRSA, hvis du inden for de seneste 6 måneder er i risiko for at have haft eller kan have haft kontakt med personer, der er smittet af MRSA fx under udlandsophold, afdelinger/bosteder, hvor der er/har været udbrud af MRSA eller bor sammen med en person, der er MRSA-positiv.

Du skal som studerende selv informere klinikstedet om udvekslingsopholdet og forevise testresultatet til den kliniske underviser. Du må gerne begynde i klinik selvom testresultatet ikke foreligger. Klinikstedet skal grundigt instruere dig i håndhygiejne og sikre at du kan følge forskrifterne. Efterfølgende må du gerne have direkte patientkontakt, mens testresultatet afventes.

Studerende på Københavns Professionshøjskole Nørrebro og UC Diakonissestiftelsen skal kontakte Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital og studerende på Københavns Professionshøjskole Hillerød skal kontakte egen læge.

Infektionsmedicinsk afdeling 144, Hvidovre Hospital.
Hvidovre Hospital, Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre.

Ring I forvejen og aftal tid:
Telefon: 38 62 29 32
Dagligt mellem 9:00 og 14:30

Du skal oplyse, at du har været i udlandet på udvekslingsophold. Medbring og forevis studiekort.

Den studerende skal selv informere klinikstedet om udvekslingsopholdet og forevise testresultatet til den uddannelsesansvarlige.

Indrejsende studerende

Her på siden findes information og materiale til de indrejsende studerende

Vejledning om indrejsende studerende i klinik tilknyttet Københavns Professionshøjskole:

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata

Sundhedsuddannelserne på Københavns Professionshøjskole har udsendt opdaterede Juridiske retningslinjer for studerendes indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter (marts 2020).

Obligatoriske e-learningskurser

Obligatoriske kurser inden start i klinisk undervisning

Før du skal i klinik, skal følgende kurser være gennemført:

Beviserne skal være uploadet i Praktikportalen, inden start på det klinisk undervisningssted.

Inden klinikstart på 1. semester skal certificering i basal hjerte-lunge-redning gennemføres på uddannelsesinstitutionen. Certificeringen må maksimalt være 2 år gammel og skal derfor fornyes under uddannelsen. Læs mere om certificering i HLR på de respektive intranet.

Formkrav og generelle retningslinjer for opgaveskrivning

Her finder du de retningslinjer, der gælder for opgaveskrivning.

Fra september 2019 gælder nye retningslinjer for opgaveskrivning for alle studerende på sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Uniformsretningslinjer

– for personale med patientkontakt

Retningslinjerne omfatter alt personale, der har patientkontakt eller udfører rene (fx sterilproduktion) eller urene (fx laboratoriearbejde) opgaver. Undtaget er personale ansat i Region Hovedstadens Psykiatri samt personale ansat på det præhospitale område, hvor der gælder særlige retningslinjer for uniformering.

Speciel beklædning og udstyr, der benyttes ved særlige procedurer, fx operationstøj samt arbejdstøj til f.eks. håndværkere og gartnere, er ikke omfattet af denne vejledning.

Definitioner
En uniform eller arbejdsdragt er en arbejdsbeklædning, der stilles til rådighed af det enkelte hospital. Uniformen er ikke at betragte som et personligt værnemiddel og er ikke beregnet til at beskytte ved særlige procedurer.

Fremgangsmåde
Den fælles uniformsvejledning udgør den overordnede ramme for regionens hospitalers egne uniformsvejledninger og instrukser.

Den fælles uniformsvejledning erstatter ikke regler og retningslinjer som følger af lovgivning mv.

Det nye uniformsprogram – Det professionelle udtryk og sundhedsfaglig kompetence
Ansatte, der bærer uniform, skal afspejle sundhedsfaglig kompetence og -identitet overfor såvel patienter, pårørende som kolleger, idet uniformen er en væsentlig del af det professionelle udtryk.

Regionens fælles uniformsprogram er udviklet på baggrund af principper om at imødekomme behovet for komfort, funktionalitet samt fremme det professionelle udtryk og den sundhedsfaglige identitet.

 • Alle ansatte har, uanset faggruppetilhørsforhold, lige adgang til alle dele i uniformsprogrammets grundsortiment og kan vælge sin personlige uniform ud fra de dele, der passer og klæder en bedst.
 • Alle ansatte har uanset afdelingstilhørsforhold lige adgang til T-shirts og uniformsprogrammets særlige supplementsdele (f.eks. cardigans og veste)
 • Regler for udskiftning i den enkelte medarbejders sortiment og bestemmelser om, hvor mange dele, der kan vælges samt antallet af uniformer til rådighed for den enkelte medarbejder specificeres i lokalt udarbejdede retningslinjer.

Brug af uniform – god hygiejne og sundhedsfaglig fremtoning
Ansatte, der bærer uniform, skal overholde de hygiejniske standarder med hensyn til vask og håndtering samt krav vedr. brug af uniform. En høj hygiejnestandard er med til at forebygge smittespredning, og dermed tilgodese patientsikkerhed og personalets arbejdsmiljø.

For at sikre god hygiejne samt professionel, sundhedsfaglig fremtoning, præciseres en række retningslinjer for den ansattes brug af uniform:

 • Alle ansatte, der benytter uniform, skal benytte regionens fælles uniformsprogram.
 • Alle ansatte, der benytter uniform, skal bære uniform med korte ærmer i alle situationer, hvor der er krav om håndhygiejne.
 • Kittel over privat tøj skal altid være knappet og bør kun bæres, hvor det efter en lokal vurdering ikke udgør en risiko for patientsikkerheden.
 • Uniformen skal skiftes i forbindelse med hver arbejdsperiode/vagt.
 • Uniform skal skiftes, hvis den bliver snavset i løbet af arbejdsdagen.
 • Den ansatte må ikke vaske uniformen selv.
 • Ansatte, der ønsker at bære tørklæde, skal anvende det tørklæde, der indgår i uniformsprogrammet. Tørklædet skal skiftes efter samme retningslinjer som uniformen.
 • Ure, ringe og andre smykker må ikke anvendes på hænder eller underarme. Eventuelle andre smykker må ikke kunne komme i kontakt med omgivelserne.
 • Langt hår skal være samlet og opsat, og negle være kortklippede.
 • Neglelak og/eller kunstige negle må ikke anvendes.
 • Kraftige dufte/parfumer skal undgås.
 • Plastikforklæde og/eller overtrækskittel skal anvendes, hvor der er risiko for forurening af uniformen med blod, pus, sekret eller ekskret.
 • Termojakker med lange ærmer må ikke anvendes ved arbejde relateret til patientnære områder, men kan anvendes f.eks. ved transport mellem afdelinger og udendørs.
 • Uniformen må ikke medbringes udenfor regionens hospitaler, medmindre dette sker i tjenstligt ærinde. Dette gælder også supplementsdele som f.eks. veste, cardigans eller lign.
 • Uniformen kan bæres åben over uniformsprogrammets t-shirt under hensyntagen til, at uniformen kommer mindst muligt i kontakt med omgivelserne i forbindelse med sengeredning o. lign.
 • Patienttøj må ikke benyttes som supplement til uniformen.
 • Privat fodtøj kan benyttes og skal være vaskbart, hvor der er risiko for forurening med blod og lignende.
 • Fodtøj skal vaskes ved synlig forurening og eventuelt desinficeres.
 • Fodtøj bør være skridsikkert og støjende fodtøj skal undgås, f.eks. høje hæle.

Kilde: Region Hovedstaden, VIP